Regulamin konkursu "Twój Simon"


REGULAMIN KONKURSU „DLACZEGO CHCESZ PRZECZYTAĆ KSIĄŻKĘ "TWÓJ SIMON?"

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Dlaczego chcesz przeczytać książkę "Twój Simon"?” („Konkurs”) organizowanego przez kanał na YouTube “Strefa Czytacza” (www.strefaczytacza.pl).
2. Fundatorem nagród i przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) są administratorzy kanału Strefa Czytacza (www.youtube.com/strefaczytacza)
3. Wzięcie udziału w Konkursie będzie równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
4. Regulamin dostępny jest do wglądu na stronie www.hpkolekcja.blogspot.com

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie możliwe od dnia 20.06.2018 od momentu publikacji posta do dnia 04.07.2018 r. do godz. 23:59:59 („Czas na Zgłoszenie”).
2. Udział w Konkursie może wziąć każda osoba fizyczna posiadająca profil w Google+, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunki uczestnictwa w Konkursie („Uczestnik").
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz innych podmiotów współpracujących przy organizacji Konkursu, jak również osoby najbliższe wobec tych osób, to jest osoby będące wobec tych osób małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie w Czasie na Zgłoszenie publikacji odpowiedzi na wskazanej stronie (https://youtu.be/bbH1y6slvis) na pytanie „Dlaczego chcesz przeczytać książkę "Twój Simon"?”.
5. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu udziału w Konkursie (dalej jako „Zgłoszenie”) poprzez zamieszczenie w komentarzu pod  filmem https://youtu.be/bbH1y6slvis odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcesz przeczytać książkę "Twój Simon"? 
6. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na opublikowanie w oddzielnym komentarzu danych (nicka z YouTube) 3 osób, które zwyciężyły. 
7. Poprzez zgodę na opublikowanie zgłoszenia konkursowego, Uczestnik potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie przez niego lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia.
8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko 1 raz (zamieścić tylko 1 podanie).
9. Zgłoszenie wysłane po wskazanym w Regulaminie terminie (po Czasie na Zgłoszenie) lub nie zawierające elementów treści, o jakich mowa w Regulaminie nie będzie brane przez Organizatora pod uwagę, a jego przesłanie nie będzie oznaczało wykonania Zadania Konkursowego.
10. Organizator wskazuje, że nadesłane Zgłoszenia powinny być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub treści sprzecznych z prawem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia nadesłanego Zgłoszenia, jeśli pozycja będzie zawierać niecenzuralne treści lub naruszać obowiązujące przepisy lub powszechne normy i zasady współżycia społecznego.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane po Czasie na Zgłoszenie najpóźniej do dnia 18.07.2018 r. Przyznanie Nagród zostanie dokonane przez powołaną przez Organizatora komisję („Komisja Konkursowa”) składającą się z przedstawiciela Organizatora. Spośród zgłoszonych w Konkursie (w Czasie na Zgłoszenie) Zadań Konkursowych Komisja dokona wyboru najbardziej atrakcyjnego, oryginalnego i kreatywnego Zadania Konkursowego.
2. Pulę nagród w konkursie stanowią 3 egzemplarze książki "Twój Simon" Becky Albertalli  sponsorowane przez Wydawnictwo Papierowy Księżyc. 
3. Uczestnikowi, któremu zostanie przyznana nagroda w Konkursie, nie przysługują roszczenia o wypłatę nagród w ekwiwalencie pieniężnym, ani roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę.
4. Uczestnicy, którym zostaną przyznane nagrody w Konkursie, zostaną powiadomieni o tym fakcie do dnia 06.07.2018 r. w oddzielnym komentarzu na stronie https://youtu.be/bbH1y6slvis
5. Uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody, wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych (imię i nazwisko) w wybranych przez Organizatora lub Zleceniodawcę środkach komunikacji.

WYDANIE NAGRÓD
1. Uczestnik, który został powiadomiony przez Organizatora o przyznanej nagrodzie w formie komentarza, zobowiązany jest do przesłania na adres e-mail: czytacz@strefaczytacza.pl danych niezbędnych do realizacji przesyłki.
2. Organizator przekaże dane adresowe Wydawnictwu Papierowy Księżyc, które będzie odpowiedzialne za dostarczenie nagród zwycięzcom. Przekazanie danych adresowych nastąpi do dnia  31.07.2018 r.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku gdyby wydanie Nagrody podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od nagród, Zwycięzca Konkursu otrzyma dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 11,11% wartości Nagrody. Podatek zostanie pobrany i odprowadzony przez Organizatora oraz uiszczony na konto właściwego Urzędu Skarbowego. Organizator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa powyżej.
4. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/a danych osobowych są administratorzy kanału Strefa Czytacza (www.youtube.com/strefaczytacza), tj. Daniel Muniowski i Natalia Muniowska.
2. W celu realizacji wysyłki nagród, administratorzy przekażą Pani/a dane osobowe Wydawnictwu Papierowy Księżyc.
2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pod adresem e-mail czytacz@strefaczytacza.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji wysyłki nagrody w konkursie.
4. Dane mogą być udostępniane firmie wysyłkowej w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie
5. Dane będą przechowywane do czasu wysyłki nagrody w konkursie, nie później niż do 31.08.2018 r.
7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że nadesłana przez niego treść Zgłoszenia konkursowego jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, wolnej od wad prawnych i nie narusza praw osób trzecich.
2. Prawa autorskie do treści przesyłanych przez Uczestników Organizatorowi w ramach udziału w Konkursie nie będą w niczym ograniczone, w szczególności nie będą naruszały żadnych praw osób trzecich, w tym również autorskich praw zależnych.
3. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania nagród zwycięzcom Konkursu, majątkowe prawa autorskie do nagrodzonych treści Zgłoszeń (Zadań Konkursowych) przysługujące zwycięzcom Konkursu jako ich twórcom przechodzą na Organizatora. Organizator będzie mógł korzystać oraz rozporządzać utworami - nagrodzonymi obrazami oraz treściami Zgłoszeń (Zadaniami Konkursowymi), na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – zamieszczanie na stronach internetowych, publikowanie w materiałach promocyjnych i reklamowych Zleceniodawcy, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) udzielanie praw zależnych.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż do dnia 14.08.2018 r.
2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie Organizatora lub data zarejestrowania wpływu na serwer Organizatora wiadomości prywatnej na poczcie e-mail: czytacz@strefaczytacza.pl zawierającej w swej treści reklamację.
3. Reklamacje związane z Konkursem należy kierować w formie pisemnej do Organizatora wysyłając e-mail na adres: czytacz@strefaczytacza.pl
4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazana zostanie listem poleconym lub w formie elektronicznej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać mailowo: czytacz@strefaczytacza.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora lub Zleceniodawcy, ich renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagród w Konkursie.
3. Organizator zastrzega, iż w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku, gdy ocena Zadań Konkursowych wskaże, iż nie spełniają one określonych w Regulaminie kryteriów (oryginalność, atrakcyjność i kreatywność), nagrody nie zostaną przyznane.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w Zadaniu Konkursowym.
5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Udostępnij na Google Plus

About Strefa Czytacza

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz